Regulamin

SPRZEDAŻY KSIĄŻEK ONLINE


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży na odległość książek

edukacyjnych przez Administratora.


2. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów

prawa, w szczególności z uwzględnieniem przepisów:

1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

(Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.);

2) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018

r. poz. 1000 ze zm.);

3) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r.

poz. 1954 ze zm.);

4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o

ochronie danych).

3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenia terminów:

1)  Regulamin - niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane ze

sprzedażą książek i świadczeniem Usług Szkoleniowych;

2)  Serwis - prowadzenie przez Administratora sprzedaży książek i Usług

Szkoleniowych w postaci transakcji online zorganizowanej na stronie

internetowej znajdującej się pod adresem www.metoda-jansona.pl;

3)  Administrator – na potrzeby niniejszego regulaminu bonek GmbH, Espasinger Str. 7, 78333 Stockach, Niemcy. Ust.Id-Nr. DE303943525, HRB 754827, niezależnie czy przedmiotem sprzedaży są produkty i usługi

oferowane przez Administratora, czy przez Partnerów Administratora na

podstawie umów lub porozumień;

4)  Książki – sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Administratora, opisane szczegółowo w § 4 niniejszego

Regulaminu;

5)  Klient – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Osoba reprezentująca osobę prawną przed rozpoczęciem korzystania z

Serwisu jest także zobowiązana przesłać na adres siedziby Operatora

stosowne pełnomocnictwo do jej reprezentowania;

6)  Dane Osobowe - podstawowe dane o Kliencie, m.in. imię, nazwisko,

e-mail oraz inne dane przekazane bezpośrednio Administratorowi;

7)  Oprogramowanie – przeglądarki internetowe, z których może korzystać

Klient, w celu korzystania z Serwisu. Przykładowymi przeglądarkami

internetowymi są: Opera, Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer czy

Safari;

8)  Pliki Cookies (tzw. ciasteczkach) – dane informatyczne stanowiące, w

szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Klienta;

9)  Urządzenie – elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Klient

uzyskuje dostęp do Serwisu, a w szczególności: komputery klasy PC, laptopy,

tablety, smartphone ' y;

10)  Umowa – umowa cywilnoprawna, do której zawarcia dochodzi poprzez

złożenie Zamówienia, której przedmiotem jest nabycie Szkoleń i Usług

Szkoleniowych;

11)  Zamówienie – zgłoszenie chęci kupna Książek,

na warunkach określonych niniejszym regulaminem oraz ofertą

zamieszczoną na stronie Serwisu poprzez kliknięcie przycisku zamówienia

znajdującego się w Serwisie i wypełnienie następnie pojawiającego się

formularza zgłoszenia.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do Klientów i

Administratora, a także do innych osób lub podmiotów korzystających w

jakikolwiek sposób z Serwisu, lub Książki.

5. Serwis, Książki oraz wszystkie zawarte w nich

treści, niezależnie od formy ich prezentacji, stanowią własność Administratora.

Administrator jest uprawniony do dodawania nowych treści, modyfikowania treści

już zamieszczonych, a także do usunięcia tych treści w całości lub w części w celu

poprawy jakości świadczonych Usług. Nazwy i treści Serwisu, Książek, Szkoleń

czy Usług Szkoleniowych, logo, zasady działania Serwisu, wszystkie jego

elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera oraz

kod źródłowy Administratora podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z

2018 r. poz. 1191 ze zm. Kopiowanie wyżej wymienionych treści, ich dystrybucja

i inny użytek zawartości bez uprzedniej zgody Administratora są zabronione.

6. W ramach Serwisu, Książek mogą zostać zamieszczone informacje o usługach świadczonych przez osoby trzecie. Usługi takie będą oznaczone przez wskazanie logo lub znaku towarowego podmiotu

świadczącego taką usługę, lub zamieszczenie hiperłącza do strony internetowej

danego podmiotu.


§ 2 Serwis i jego funkcjonowanie

1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na

odległość pomiędzy Administratorem a Klientem.

2. Każda osoba składająca Zamówienie w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z

niniejszym Regulaminem.

3. Poprzez złożenie zamówienia w Serwisie Klient potwierdza fakt zapoznania się z

Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie i nie wnosi

żadnych zastrzeżeń.

4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to Urządzenie

posiadające dostęp do Internetu oraz do dowolnej graficznej przeglądarki

internetowej z włączoną obsługą JavaScript i odpowiednimi ustawieniami Plików

cookies .

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi

wynikające z niespełnienia wymagań technicznych wskazanych w ust. 4

niniejszego paragrafu, w tym z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu

Klienta, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym

Klienta.

6. Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania systemu

teleinformatycznego na urządzeniach przenośnych.

7. Administrator dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania Serwisu.

8. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach

oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjach dla Klientów będą

umieszczane na stronie głównej Serwisu.

9. Klient powinien korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wszelkie

działania Klienta mające wpływ na pogorszenie działania Serwisu,

nieautoryzowany dostęp do niego, generowanie nadmiernego i bezpodstawnego

ruchu lub przyrost danych, co może doprowadzić do chwilowych przerw w

dostępie do Serwisu, są zabronione.

10. Klient oświadcza, że w szczególności nie będzie wykorzystywać Serwisu do

umieszczania treści, które:

1) naruszają prawo własności intelektualnej lub inne prawa innych podmiotów

(w tym Administratora);

2) naruszają przepisy lub regulacje powszechnie obowiązujące;

3) są szkodliwe, nielegalne, nieprawdziwe czy nieprzyzwoite;

4) zagrażają bezpieczeństwu konta Klienta;

5) naruszają bezpieczeństwo sieci komputerowej;

6) zakłócają prawidłowe działanie Serwisu.

11. Naruszenie któregokolwiek z postanowień ust. 10 niniejszego paragrafu stanowi

podstawę do odebrania Klientowi prawa do korzystania z Serwisu lub dostępu do

niego.

12. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność

systemu teleinformatycznego, Administrator ma prawo do czasowego

zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia usług elektronicznych, bez

wcześniejszego powiadomienia o tym Klientów. W szczególności Administrator

jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu

przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. Klientowi

nie przysługują żadne roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem

świadczenia usług elektronicznych przez Administratora.

13. Administrator ma prawo również zaprzestać świadczenia usług elektronicznych w

każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego

przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Z zastrzeżeniem

odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu, Administrator nie

odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w

tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.


§ 3 Zawarcie umowy i dostawa poprzez korzystanie z Serwisu

1. Złożyć Zamówienie można poprzez kliknięcie przycisku zamówienia znajdującego

się w Serwisie i wypełnienie następnie pojawiającego się formularza zgłoszenia.

2. Po dokonaniu wyboru płatności, Klient dokonuje jej na stronie wybranego banku

lub portalu płatniczego, zgodnie z właściwym regulaminem tego podmiotu,

udostępnionym pod jego domeną. Sklep umożliwia płatności za pośrednictwem

Tpay.

3. Każde Zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez

wysłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta.

4. Otrzymanie wiadomości poczty elektronicznej informującej o przyjęciu

Zamówienia oznacza, iż Zamówienie zostało złożone prawidłowo i doszło do

zawarcia Umowy. Świadczenie Usług Szkoleniowych następuje po otrzymaniu

przez Administratora ceny, której zapłaty Klient dokonuje po przekierowaniu na

stronę wyboru sposobu płatności.

5. Po dokonaniu płatności Administrator rozpoczyna świadczenie Usług niezwłocznie

po otrzymaniu opłaconego zamówienia, na co Klient wyraża zgodę, a także w

przypadku, gdy świadczenie usług polega na dostarczaniu Szkoleń, przesyła je w

ciągu 7 dni od dnia zakupu na adres poczty elektronicznej wskazany w

formularzu zgłoszenia wraz z fakturą, o ile żądanie jej wystawienia zostanie

zgłoszone przez Klienta w formularzu płatności.

6. Podczas procesu składania zamówienia lub korzystania z Usług Szkoleniowych

Klient może być informowany o możliwościach dodatkowego zakupu materiałów

uzupełniających, dodatkowego oprogramowania, jak również uczestniczenia w

odpłatnych zajęciach stacjonarnych i warsztatach.


§ 4 Zakres Sprzedaży Szkoleń i Świadczenia Usług Szkoleniowych

1. Administrator sprzedaje Książki i Szkolenia ,

oferowane na stronie Serwisu, pod domeną www.metoda-jansona.pl.

2. Realizacja sprzedaży Książek, Szkoleń i Usług Szkoleniowych przy zastrzeżeniu

treści oferty w szczególności może polegać na udostępnianiu Klientowi

Materiałów Szkoleniowych w formie plików tekstowych, plików wideo lub plików

audio:

1) za pośrednictwem Internetu (online),

2) za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej,

3) na nośnikach video, dyskach komputerowych lub na wszystkich innych

typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego.

3. Każde e-szkolenie zawiera tekst, a także, w zależności od charakteru

konkretnego e-szkolenia, może posiadać elementy graficzne, hiperłącza,

nagrania audio, animacje oraz inne, każdorazowo oznaczone w stosownym opisie

umieszczonym na stronie Serwisu.

4. W przypadku dostawy Szkoleń i Materiałów Szkoleniowych utrwalonych na

nośnikach video, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników

przeznaczonych do zapisu cyfrowego Klient posiada prawo wyboru sposobu

dostawy.

5. Produkty oferowane przez Serwis są Produktami własnymi Administratora lub

Produktami wydawanymi przez Administratora na podstawie umów zawieranych

z podmiotami uprawnionymi do ich rozpowszechniania.

6. Wszelkie opinie, poglądy czy sugestie zawarte w Produktach są wyłącznie

poglądami, opiniami oraz sugestiami wyrażonymi przez ich autorów, za które

Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie hiperłącz

umieszczonych na zlecenie podmiotów trzecich na stronach Serwisu takich jak

linki, banery reklamowe itp. oraz za treści znajdujące się na stronach

internetowych, do których te hiperłącza się odwołują.

8. Administrator udostępnia płatność za pośrednictwem Tpay, a także możliwe jest

dokonanie płatności przelewami tradycyjnymi i kartami płatniczymi/kredytowymi lub PayPal.


§ 5 Majątkowe Prawa Autorskie

1. Dostarczane Klientom Książki, Szkolenia i Materiały Szkoleniowe przechodzą na

ich własność z chwilą ich przekazania z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego

paragrafu.

2. Przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich

praw majątkowych i niemajątkowych do Szkoleń i Materiałów Szkoleniowych.

3. Treść Szkoleń i Materiałów Szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi i

należy do Administratora (ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i

prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.), a ich reprodukowanie,

przenoszenie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce

lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona. Zakazane są wszelkie działania

naruszające prawa autorskie do treści Książek, Szkoleń i Materiałów

Szkoleniowych.

4. Informacje podane na stronach Serwisu poza użytkiem prywatnym Klienta lub

innymi, zaznaczonymi w tej informacji celami, nie mogą być reprodukowane,

przenoszone, rozprowadzane, modyfikowane lub tłumaczone na języki obce bez

uprzedniej, pisemnej zgody Administratora.

5. Administrator zastrzega sobie możliwość rozwiązania Umowy z Klientem, który

narusza prawa autorskie.


§ 6 Zmiany w Regulaminie

1. Administrator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

2. Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.

3. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem publikacji nowego regulaminu,

przy czym nie obowiązują one Klientów, którzy zawarli Umowę z Administratorem

przed publikacją zmian.

4. Klient, który nie akceptuje zmienionych postanowień Regulaminu, powinien

zaprzestać korzystania z Serwisu i świadczonych w jego ramach usług.


§ 7 Prawa konsumentów

1. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie zawieranej z

Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje

poprzez przesłanie Klientowi (będącemu konsumentem) wiadomości e-mail

zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21

ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz.

134).

2. Na podstawie art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do

odstąpienia od umowy zawartej z Administratorem na odległość w zakresie o

dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje

konsumentowi w wypadkach:

1) Sprzedaży Szkoleń i świadczenia Usług Szkoleniowych rozpoczętych, za

zgodą konsumenta, o której mowa w § 3 ust. 6 niniejszego Regulaminu,

przed upływem 14-dniowego terminu,

2) Dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na

informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich

oryginalnego opakowania.

4. Zwrotu Klient może dokonać poprzez przesłanie wiadomości poczty

elektronicznej na adres Administratora zgłaszającej dokonania zwrotu lup

poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa odstąpienia

od umowy zgodnego z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta na

adres Administratora razem ze zwracanym przedmiotem w ustawowym terminie

14 dni.

5. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem,

Administrator zwraca uiszczoną cenę nabycia w miarę możliwości w ciągu 14 dni

roboczych na wskazane przez Klienta konto bankowe. Klientowi przysługuje

prawo dokonania zwrotu towaru lub odstąpienia od umowy w przeciągu 14 dni,

bez podania przyczyny bądź odniesienie się do art. 27 ustawy z dnia 30 maja

2014 r. o prawach konsumenta.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego

wykorzystywania zakupionych Szkoleń i oferowanych Usług Szkoleniowych.


§ 8 Przetwarzanie Danych Osobowych

1. Administrator zbiera i przetwarza Dane Osobowe Klientów zgodnie z przepisami

prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, oraz Polityki Prywatności

znajdującej się na stronie Serwisu w zakresie niezbędnym do realizacji i

rozliczenia usług świadczonych w ramach umowy, a także Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

2. Administrator umożliwia Klientom przeglądanie i aktualizację Danych Osobowych,

a także ich usunięcie w przypadku rozwiązania umowy, chyba że ich zachowanie

jest niezbędne dla realizacji praw operatora, wynikających z rozwiązanej

umowy.

3. Podanie Danych Osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do

przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie

prawidłowych danych umożliwiających kontakt i wykonanie Usług

Szkoleniowych.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z

błędnego podania danych przez Klienta.

5. Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji Zamówienia w

wypadku, gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji będą niezupełne lub

gdy dane podane przez Klienta są błędne, lub nieprawdziwe.

6. Podanie przez Klienta Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak

uniemożliwia dokonanie zakupu. Dokonując zakupu, Klient może wyrazić zgodę

na przetwarzanie jego Danych Osobowych niezwiązane z wykonaniem zawartej

Umowy.

7. Z aktualną informacją o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących

składnikiem treści Usług, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego,

którym posługuje się Klient (Pliki cookies ), można zapoznać się w Polityce

Prywatności.


§ 9 Ceny

1. Wszystkie aktualne i obowiązujące ceny sprzedawanych książek oraz usług

szkoleniowych podane są w Ofercie w ramach Serwisu.

2. Zmiana ceny sprzedawanych książek oraz usług szkoleniowych podanych w

Ofercie w ramach Serwisu nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

3. Ceny są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.


§ 10 Reklamacje

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dot. zakupionych produktów i usług.

2. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu

poleconego, na adres Administratora lub za pośrednictwem e-mail:

info@metoda-jansona.pl.

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej

reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis

zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

4. Reklamacja może dotyczyć w szczególności:

1) jakości technicznej zapisu Szkoleń i Materiałów Szkoleniowych,

2) dostawy Książek, Szkoleń i Materiałów Szkoleniowych,

3) uszkodzeń nośników video, dysków komputerowych oraz wszystkich innych

typów nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, na których

dostarczane są Szkolenia i Materiały Szkoleniowe,

4) i nnych czynności Administratora związanych z usługami oferowanymi przez

niniejszy Serwis.

5. Administrator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni

w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta lub w innej

wybranej przez siebie formie.

6. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia danych niezbędnych dla jej rozpatrzenia,

Administrator niezwłocznie wzywa za pomocą poczty elektronicznej Klienta do

jej uzupełnienia, a czas określony w ust. 5 niniejszego paragrafu przedłuża się

odpowiednio.

7. Uprawnienia Klienta z tytułu reklamacji sprzedaży wygasają po roku od dnia

sprzedaży, niemniej Klient będący konsumentem traci uprawnienia z tytułu

rękojmi za wady fizyczne bądź prawne Szkoleń i Materiałów Szkoleniowych,

jeżeli nie zawiadomi Administratora o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia.

8. Klient – Użytkownik, może złożyć reklamację w formie elektronicznej, wysyłając

wiadomość na info@metoda-jansona.pl.

9. W wypadku, gdy Klient będący konsumentem składa reklamację co do jakości

usług oferowanych przez Administratora, a Administrator nie uzna roszczenia,

Klient może wówczas skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania

reklamacji i dochodzenia roszczeń.

10. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

należą m.in.

1) postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym

przy Inspekcji Handlowej;

2) wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego

inspektora Inspekcji Handlowej;

3) interwencja powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub

organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona

konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie

Konsumentów Polskich);

4) rozstrzyganie sporów on-line, za pomocą środków komunikacji

elektronicznej (ang. Online Dispute Resolution) przez podmioty ODR.

11. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania pozasądowych

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu

do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych

powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do

których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, oraz Wojewódzkich

Inspektoratów Inspekcji Handlowej.


§ 11 Zastrzeżenia Prawne

1. Klient, inwestując swoje pieniądze na podstawie informacji zawartych w

Książkach, Szkoleniach i Usługach Szkoleniowych, ponosi wyłączną

odpowiedzialność za podjęte działania i ich efekty lub skutki. Administrator nie

ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki związane z podjętymi przez Klienta

działaniami w oparciu o informacje zawarte w Książkach, Szkoleniach i Usługach

Szkoleniowych.

2. Książki, Szkolenia i Usługi Szkoleniowe mają na celu dostarczenie ogólnych

informacji i usług. Konkretne porady powinny być dostosowane do

indywidualnych okoliczności. Z tego powodu Klientowi zaleca się konsultacje ze

swoim doradcą.

3. Administrator zastrzega, że korzystanie z Usług świadczonych drogą

elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z

korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne w celu ich

zminimalizowania, opisane zostały w Załączniku do niniejszego Regulaminu.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do

których hiperłącza zostaną zamieszczone w ramach Serwisu lub Książek,

Materiałów i Usług Szkoleniowych. Administrator zastrzega, iż nie ma wpływu na

zawarte na tych stronach treści ani tych treści nie weryfikuje.


§ 12 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu sprzedaży książek lub umów sprzedaży

Szkoleń i Usług Szkoleniowych rozpoznawane będą przez sąd właściwy dla

siedziby Administratora w oparciu o przepisy prawa polskiego.

2. Wszelka korespondencja z Klientem w ramach realizacji umowy sprzedaży będzie

prowadzona na adres/dane wskazane przez Uczestnika w formularzu

rejestracyjnym.

3. Uczestnik zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji danych teleadresowych pod

rygorem utraty roszczeń.

4. Domniemywa się, że list wysłany przez Administratora na ostatni znany

Administratorowi adres Klienta, jest skutecznie doręczony po upływie 14 dni od

daty nadania.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy

Kodeksu Cywilnego.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2020.


Załącznik do Regulaminu

 Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez

użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną

Administrator wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),

informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez

użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale

które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Administratora środków

zabezpieczających infrastrukturę Administratora przed nieuprawnionym działaniem

osób trzecich.

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

− złośliwe oprogramowanie (ang. malware ) – różnego rodzaju aplikacje lub

skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do

systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki,

trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;

− programy szpiegujące (ang. spyware ) – programy śledzące działania

użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je -

zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody - autorowi programu;

− spam - niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane

jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze

reklamowym;

− wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie

się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing );

− włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in.

takich narzędzi hakerskich jak exploit i rootkit .

Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i

inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w

program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.

Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług

świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:

− włączona zapora sieciowa (ang. firewall ),

− aktualizacja wszelkiego oprogramowania,

− nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,

− czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,

− wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,

− regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i

antymalware,

− szyfrowanie transmisji danych,

− instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania

włamaniom),

− używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.